خانه » علوم انسانی » علوم تربیتی » تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۴۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۹۲

رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند،


قیمت فایل فقط ۸,۹۰۰ تومان


خرید


رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از ۵۰ دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه ۳ تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.


فهرست مطالب


بخش اول :


۱-۱ پیش گفتار ……………………………………………………………………. ۲


۱-۲ مقدمه ………………………………………………………………………… ۳


۱-۳ بیان مسئله ……………………………………………………………………. ۴


۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………… ۶


۱-۵ هدف ها ی پژوهش ………………………………………………………….. ۷


۱-۶ سوالات پژوهش ……………………………………………………………… ۸


۱-۷ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………. ۹


۱-۸ جامعه مورد بررسی ………………………………………………………… ۱۲


۱-۹ روش تحقیق ………………………………………………………………… ۱۳


۱-۱۰ کلید واژگان ……………………………………………………………….. ۱۴بخش دوم :


۲-۱ فرهنگ ……………………………………………………………………… ۱۶


۲-۲ فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی ……………………………… ۱۸


۲-۳ خصوصیات فرهنگ ……………………………………………………….. ۲۱


۲-۴ فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد …………………………………………. ۲۳


۲-۵ فرهنگ پدیده ای فراگیر است ………………………………………………. ۲۳


۲-۶ فرهنگ امری مشترک است ……………………………………………….. ۲۳


۲-۷ فرهنگ یاد گرفتنی است ……………………………………………………. ۲۳


۲-۸ فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی ………………………………………. ۲۴


۲-۹ سطح های فرهنگ ………………………………………………………….. ۲۵


۲-۱۰ طبقه بندی فرهنگها ……………………………………………………….. ۲۵


۲-۱۱ ابداع فرهنگ پذیری ………………………………………………………. ۲۶


۲-۱۲ فرهنگ پذیری …………………………………………………………….. ۲۷


۲-۱۳ نوسازی مفهوم فرهنگ …………………………………………………… ۲۸


۲-۱۴ عناصرمهم در فرهنگ پذیری ……………………………………………. ۲۹


۲-۱۵ روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری ……………………………………… ۳۰


۲-۱۶ انواع فرهنگ پذیری ……………………………………………………… ۳۰


۲-۱۷ انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر …………………………………… ۳۲


۲-۱۸ آژانس های فرهنگ پذیری ……………………………………………….. ۳۲


۲-۱۹ ماهیت رسانه ……………………………………………………………… ۳۶


۲-۲۰ رسانه و فرهنگ پذیری …………………………………………………… ۳۶


۲-۲۱ کارکردهای رسانه ها …………………………………………………….. ۳۷


۲-۲۲ رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی ………………………… ۳۸


۲-۲۳ طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه ……………………………………… ۴۵


۲-۲۴ تلویزیون ………………………………………………………………….. ۴۵


۲-۲۵ ویژگی های تلویزیون …………………………………………………….. ۳۶


۲-۲۶ تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی ……………………………………… ۴۶


۲-۲۷ تلویزیون از دید نظریه پردازان …………………………………………… ۴۶


۲-۲۸ قدرت تلویزیون ……………………………………………………………. ۴۸


۲-۲۹ کارکردهای مثبت تلویزیون ………………………………………………. ۴۹


۲-۳۰ جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان ………………………………………… ۵۰


۲-۳۱ کارکردهای منفی تلویزیون ……………………………………………….. ۵۱


۲-۳۲ نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی ………………………………………… ۵۳


۲-۳۳ کودک کیست ……………………………………………………………… ۵۴


۲-۳۴ ویژگی های کودک در دوره ابتدایی ………………………………………. ۵۴


۲-۳۵ قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون ……………………………………. ۵۶


۲-۳۶ ارتباط کودک و تلویزیون …………………………………………………. ۵۷


۲-۳۷ کودکان قربانیان تلویزیون ………………………………………………… ۵۸


۲-۳۸ چهارچوب نظری …………………………………………………………. ۵۹


……. نظریه فرهنگ و شخصیت ……………………………………………….. ۵۹


……. نظریه کنش متقابل نمادین ………………………………………………… ۶۰


…… نظریه کارکردگرایی ……………………………………………………….. ۶۱بخش سوم :


۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………….. ۶۳


۳-۲ تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان ………………. ۷۰


۳-۳ تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان ……………………………… ۷۳


۳-۴ تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان …………………. ۷۵


۳-۵ تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه ………………………………………… ۷۹


۳-۶ تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان ……………………………………… ۸۰


۳-۷ سوالات پرسیده شده از والدین ………………………………………………. ۸۱


۳-۸ مصاحبه با والدین …………………………………………………………… ۸۱


۳-۹ مصاحبه با مربیان ………………………………………………………….. ۸۶


۳-۱۰ نتیجه گیری ……………………………………………………………….. ۸۷


فهرست منابع …………………………………………………………………….. ۹۱


چکیده انگلیسی


فهرست نمودارها


نمودار عنوان


نمودار شماره ۱: نمودار سطح تحصیلات والدین ……………………………….. ۶۶


نمودار شماره ۲: حدود ساعات تماشای تلویزیون ……………………………….. ۶۷


نمودار شماره ۳: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون ………………………….. ۶۸


نمودار شماره ۴: علت تماشای تلویزون …………………………………………. ۶۹

قیمت فایل فقط ۸,۹۰۰ تومان


خرید

 • تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
  fiload.ir/product/21159/…

  تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده. … و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به …

 • تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده – فارس …
  farsmaghale.rozblog.com/post/2824/تحلیلمردمشناختی

  و فرهنگ پذیری در خانواده مردمشناختی تلویزیون و در تحلیل مردم شناختی و فرهنگ پذیری در

 • تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
  nabproje.rozblog.com/post/827/-تحلیلمردمشناختی

  تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده دسته: … تحلیل مردم شناختی تلویزیون و

 • تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
  weblog24.net/blog/filebuy/2622648

  تحلیل مردم شناختی تلویزیون و … پست ‘ تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

 • تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
  nabproje.rozblog.com/post/6591/…

  تحلیل مردم شناختی تلویزیون وو فرهنگ پذیری در خانوادهو تحلیل مردم شناختی

 • تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
  payaname.com/communications/1756…

  مردم شناختی تلویزیون و فرهنگتحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

 • پروپوزال رشته مردم شناسی تحلیل مردم شناختی تلویزیون و
  https://danesh-ju.com/پروپوزال-رشته-مردم-شناسی…
  • ۴٫۵/۵ ·
  • ۷ reviews

  مردم شناختی تلویزیون وتحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

 • نتایج جستجو برای «تحلیل تاثیر تلویزیون بر فرهنگ»
  fiload.ir/search/…

  تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگتحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده.

 • روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات …
  www.dociran.com/روانشناسی_و_علوم_تربیتی…

  تحلیل مردم شناختی تلویزیون وو فرهنگ پذیری در خانوادهپذیری در خانواده : تحلیل

 • پایان نامه بررسی تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری
  fileunivercity.rozblog.com/post/3185

  و فرهنگ پذیری در خانواده پایان نامه بررسی تحلیل مردم شناختیمردم شناختی تلویزیون و

 • باکس شناور "همچنین ببنید"

  پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

  دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: ppt حجم فایل: ۳۶۰۰ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۲۱ آشنایی …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *